Zamestnanci odmeňovaní podľa osobitnej stupnice
 1. zamestnancovi, ktorý zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko- pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu

 2. zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné pracovné činnosti
  1. poradensko-psychologických služieb
  2. sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 3. zamestnancovi, ktorý v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
  1. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje, využíva alebo sprístupňuje múzejné zbierkové predmety alebo galerijné zbierkové predmety
  2. poskytuje knižnično-informačné služby, získava, spracúva, uchováva, ochraňuje alebo využíva knižničné fondy, zabezpečuje používanie informačných technológií
  3. vykonáva odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu
  4. vykonáva osvetovú činnosť
  5. vykonáva odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov
  6. vykonáva inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum alebo galéria, knižnica, osvetové zariadenie
  7. vykonáva činnosť umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela,

 4. zamestnancovi, ktorý v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva vykonáva tieto odborné činnosti:
  1. zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vrátane zabezpečovania environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny, kultúrno-výchovnú, chovateľskú, ochranársku, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane vedeckej činnosti
  2. zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja
  3. zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi
  4. monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, validáciu, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd